Fundusze inwestycyjne

    Fundusz inwestycyjny to podmiot finansowy zajmujący się lokowaniem środków powierzonych mu przez inwestorów. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych — zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych — w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Celem funduszy inwestycyjnych jest jak najkorzystniejsze lokowanie, przede wszystkim w papiery wartościowe, środków wpłaconych przez indywidualnych inwestorów — uczestników funduszu.

    Fundusze inwestycyjne są tworzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które będąc ich organami, zarządzają nimi i reprezentują je w stosunkach z osobami trzecimi.
    Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa nim zarządzającego ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w zgromadzeniu inwestorów lub w radzie inwestorów.

    Inwestorzy mają do dyspozycji wiele funduszy, różniących się zarówno w zakresie organizacji działania, jak i proponowanych strategii inwestycyjnych.

    Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:
1. fundusz inwestycyjny otwarty;
2. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;
3. fundusz inwestycyjny zamknięty.

    Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w punktach 1. i 2., mogą być wyłącznie:
_ ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego,
_ osiąganie przychodów netto z lokat funduszu inwestycyjnego,
_ wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.

    W statucie funduszu musi być zastrzeżenie, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
    Fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte mają obowiązek sprzedania jednostek uczestnictwa każdemu i jednocześnie obowiązek ich odkupienia od każdego uczestnika funduszu, który tego zażąda. Uczestnik funduszu otwartego nie może zbyć jednostki na rzecz osób trzecich. Jednostka uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym nie jest papierem wartościowym, dlatego nie może być przedmiotem obrotu na giełdzie.
    Fundusze inwestycyjne zamknięte mają z góry określoną wielkość kapitału i emitują certyfikaty, które mogą być przedmiotem wtórnego obrotu. Certyfikaty nie podlegają umarzaniu. Są papierami wartościowymi i mogą być notowane na giełdzie. Zamknięte fundusze inwestycyjne mogą inwestować m.in. w transakcje terminowe, prawa pochodne, waluty, a nawet udziały spółek z o.o. Szeroki wybór możliwości inwestycyjnych stwarza funduszom znacznie większe możliwości tworzenia zróżnicowanych strategii inwestycyjnych. Zmiany wartości jednostek lub certyfikatów są na bieżąco publikowane w prasie lub na internetowych stronach finansowych. Zakończenie inwestycji następuje poprzez zbycie jednostek uczestnictwa funduszowi (umorzenie) lub sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie.

    Działalność funduszy inwestycyjnych jest ściśle określona przez przepisy prawne — ustawą o funduszach inwestycyjnych wraz z odpowiednimi rozporządzeniami. Dla bezpieczeństwa powierzonych środków fundusz stanowi odrębną masę majątkową w stosunku do towarzystwa, które go utworzyło. Majątek funduszu nie wchodzi w skład tzw. masy upadłościowej, czyli nie może być użyty do zaspokojenia długów wobec wierzycieli banku lub towarzystwa. Bankructwo funduszu jest praktycznie niemożliwe. Wyeliminowanie ryzyka bankructwa nie chroni inwestora przed każdym ryzykiem, nie zabezpiecza przed błędami zarządzających funduszem oraz ryzykiem inwestycyjnym jako takim.

    Jak ustalana jest wartość jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne?
Fundusze inwestycyjne ustalają wartość jednostek uczestnictwa, czyli obliczają wartość aktywów netto funduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa lub też certyfikat inwestycyjny. W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a następnie dzieli jego wartość przez liczbę przysługujących wszystkim uczestnikom jednostek (certyfikatów inwestycyjnych). Wartość jednostki uczestnictwa (lub certyfikatu inwestycyjnego) może zmieniać się w każdym dniu wyceny.
    Aby wyliczyć swój zysk, wystarczy przemnożyć aktualną wartość jednostki przez liczbę jednostek, która jest w naszym posiadaniu. Jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez fundusz po cenie wynikającej z wartości jednostek uczestnictwa w danym dniu, odpowiednio powiększonej (przy nabyciu) lub pomniejszonej (przy zbyciu) o opłaty manipulacyjne.

    Dlaczego warto inwestować w fundusze?
    Podstawowe zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
1. Bezpieczeństwo
2. Ograniczenie ryzyka poprzez dywersyfikacją lokat
3. Szybki dostęp do własnych środków
4. Profesjonalne zarządzanie
5. Możliwość inwestowania stosunkowo niewielkich kwot
6. Reprezentowanie inwestorów na rynku finansowym
7. Optymalne dochody w stosunku do innych lokat
8. Korzyści podatkowe


    1. Bezpieczeństwo
    Fundusz jest instytucją „zaufania publicznego”, a jego działalność lokacyjna jest poddana wielu ograniczeniom ustawowym w celu zapobieżenia podejmowania przez zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu nadmiernego ryzyka. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie mają ponadto bezpośredniego dostępu do środków ulokowanych w funduszach, którymi zarządzają. Stanowi on bowiem odrębną masę majątkową w stosunku do towarzystwa. Wyeliminowanie ryzyka bankructwa funduszu inwestycyjnego zwiększa znacznie bezpieczeństwo powierzonych środków, ale nie ochroni całkowicie przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z charakterem lokat funduszu.

    2. Ograniczenie ryzyka poprzez dywersyfikację lokat
    Fundusz inwestycyjny gromadzi pieniądze wielu inwestorów (uczestników funduszy), dzięki czemu może łatwo i korzystnie inwestować środki w wiele różnych instrumentów finansowych. Ze względu na wielkość zgromadzonego w funduszu kapitału fundusz ma możliwość udziału w operacjach kapitałowych dostępnych jedynie dla znaczących inwestorów lub dla inwestorów instytucjonalnych. Może zatem brać udział w operacjach rynku pieniężnego, uczestniczy w przetargach na bony skarbowe i obligacje, nabywać duże pakiety akcji na rynku pierwotnym. Dzięki temu dokonuje rozproszenia ryzyka znacznie lepiej niż inwestor indywidualny. Jeśli jesteś przeciętnym, indywidualnym inwestorem, możesz ulokować swoje oszczędności w kilku lub najwyżej kilkunastu instrumentach finansowych. Jeśli natomiast zdecydujesz się zainwestować w fundusz inwestycyjny — możesz ograniczyć ryzyko w takim samym stopniu, jak duży inwestor instytucjonalny.

    3. Szybki dostęp do własnych środków
    Fundusze inwestycyjne charakteryzują się bardzo dużą płynnością. Możesz odprzedać (umorzyć) swoje jednostki uczestnictwa, praktycznie w każdej chwili, po aktualnej cenie (w niektórych funduszach może być stosowana opłata manipulacyjna), czyli bez utraty bieżących zysków. Odróżnia to fundusze inwestycyjne od lokat bankowych.
Możemy wybrać dogodny dla siebie moment na rozpoczęcie inwestycji i nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu otwartym, co oznacza szybki dostęp do możliwości inwestycyjnych.
Wyjście z inwestycji w jednostki uczestnictwa również zależy od indywidualnej decyzji, ponieważ fundusz inwestycyjny otwarty ma obowiązek odkupywania jednostek uczestnictwa na każde żądanie uczestnika.

    4. Profesjonalne zarządzanie
    Powierzając oszczędności profesjonalistom zarządzającym funduszem, nie musisz poświęcać swojego czasu na bieżące studiowanie notowań poszczególnych instrumentów finansowych z Twojego portfela czy też na śledzenie oprocentowania lokat w bankach. Twoje pieniądze zainwestowane w fundusz lokowane są przez licencjonowanych specjalistów, dysponujących rozległą wiedzą i doświadczeniem. Poprzedzają oni decyzje inwestycyjne dogłębną analizą rynkową, analizą fundamentalną poszczególnych spółek oraz indywidualną oceną papierów wartościowych, tzw. analizą techniczną. Realizują w ten sposób określoną strategię inwestycyjną, która może by     Twoja, jeśli zdecydujesz się inwestować w fundusze. Funduszem zarządzają wysokiej klasy specjaliści, zajmujący się rynkami finansowymi. Kwalifikacje oraz przygotowanie zawodowe tych osób, a także członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa, podlegają każdorazowej ocenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

    5. Możliwość inwestowania stosunkowo niewielkich kwot
    Nie musisz dysponować dużym kapitałem, aby stać się uczestnikiem funduszu. W wielu funduszach wysokość minimalnej wpłaty na jednostki uczestnictwa jest ustalona na poziomie możliwym do zaakceptowania nawet przez inwestorów niezamożnych, co umożliwia inwestowanie stosunkowo niewielkich kwot. Samodzielne inwestowanie na giełdzie przez takie osoby byłoby praktycznie niemożliwe ze względu na poziom kosztów inwestycyjnych.
Powoduje to dużą dostępność jednostek uczestnictwa dla inwestorów indywidualnych.

    6. Reprezentowanie inwestorów na rynku finansowym
    Fundusz inwestycyjny jest najlepszą formą lokowania nadwyżek finansowych dla osób, które nie dysponują czasem na poszukiwanie najkorzystniejszych inwestycji nie będąc w tej dziedzinie ekspertami. Nie musimy być specjalistami w zakresie inwestowania, wystarczy, że określimy swoją skłonność do podejmowania ryzyka. Niezależnie bowiem od tego, który fundusz wybierzemy, zawsze będziemy mieć zagwarantowane profesjonalne zarządzanie naszymi środkami poprzez usługi doświadczonych specjalistów. Mamy nieprzerwana reprezentację
na rynku bez względu na to, czy mamy czas, czy nie, czy wiemy, co się dzieje na rynkach światowych i czy umielibyśmy sobie poradzić z rozpoznaniem zagrożeń.

    7. Optymalne dochody w stosunku do innych lokat
    W długim okresie inwestycje w fundusze inwestycyjne są bardziej dochodowe niż instrumenty rynku pieniężnego i jednocześnie mniej ryzykowne niż indywidualny wybór pozostałych instrumentów rynku finansowego. Lokowanie pieniędzy w akcje spółek giełdowych oznacza możliwość wahań wartości udziałów uczestników, choć jak pokazuje wieloletnie doświadczenie rynków kapitałowych całego świata, w dłuższym okresie (kilku-, kilkunastu lat) stopa zwrotu z inwestycji giełdowych jest wyższa niż z lokat bankowych w tym samym czasie. Najmniejsze ryzyko dla uczestnika funduszu jest oczywiście wtedy, gdy zebrane środki lokowane są tylko w papiery skarbowe. Jednak stopa zwrotu z takich inwestycji, choć z pewności_ dodatnia, będzie niewiele wyższa od inflacji. Jak zwykle bardziej ryzykowne lokaty z jednej strony zwiększają prawdopodobieństwo poniesienia strat, z drugiej — ponadprzeciętnych zysków.
 

    Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować, a następnie wybrać odpowiedni fundusz.

 

źródło: Marek Lipiński "Finanse Osobiste" 

 

R E K L A M A

 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka