Systematyczne oszczędzanie - korzyści

Systematyczne oszczędzanie - korzyści

Systematyczne oszczędzanie poprzez fundusze inwestycyjne jest doskonałą propozycją długoterminowego gromadzenia kapitału.


Podstawową korzyścią takiej inwestycji jest strategia zwana efektem cost-average (efekt średniej ceny).

Jak to działa?

Według tej strategii nie trzeba inwestować jednorazowo większych sum, a wystarczy gromadzić długoterminowo i regularnie mniejszą jednakową kwotę.

Po przeliczeniu stałej, inwestowanej kwoty na jednostki uczestnictwa po aktualnym, dla danej wpłaty kursie otrzymuje się różną ilość jednostek uczestnictwa. Przy wysokich kursach kupowanych jest mniej jednostek, przy niskich więcej.

W wyniku takiej inwestycji średnio uzyskuje się dużo korzystniejszą cenę.Są to właśnie zyski z efektu cost-average (efektu średniej ceny).

Aby zobrazować korzyści wynikające z opisanej strategii systematycznego oszczędzania posłużę się przykładami opartymi na trzech podstawowych tendencjach na rynkach kapitałowych. Oczywiście przykłady przeze mnie prezentowane są w znacznym stopniu uproszczone ich celem jest jak najpełniejsze zobrazowanie problematyki.

1. Cena jednostki uczestnictwa – tendencja stała

Zilustruję to na przykładzie:

Inwestor co miesiąc wpłaca 100 zł na fundusz akcji. Pierwszy zakup jednostki odbywa się przy cenie 20 zł. Inwestor otrzymuje 5 jednostek uczestnictwa. Miesiąc później, w dniu zakupu kolejnych jednostek jedna jednostka kosztuje tylko 10 zł. Inwestor kupuje więc 10 j.u. Przez kolejne 10 miesięcy inwestowane jest 100 zł miesięcznie. Na koniec pierwszego roku inwestycji zainwestowane zostało 1200 zł, natomiast wartość zakupionych jednostek inwestycyjnych wyniosła 1350 zł, mimo że wartość jednostki nie wzrosła.

Wzrost jednostki uczestnictwa o 12,5% wynika tylko z wahań kursów funduszu.

 


 

Wartość inwestycji po pierwszym roku oszczędzania: 1.350zł (15zł x 90 j.u)

Wzrost jednostki uczestnictwa: 0%

Wzrost wartości inwestycji: 12,5%

 

2.Cena jednostki uczestnictwa – tendencja wzrostowa

Przykład:

Podobnie jak w pierwszym przypadku inwestor co miesiąc wpłaca 100 zł, z tą różnicą że inna będzie wycena jednostek uczestnictwa w rozpatrywanym okresie inwestycji. W pierwszym miesiącu wartość jednostki to 75 zł, w kolejnym 70 zł itd. zgodnie z załączonym wykresem. W okresie inwestycji tendencja cen jest wzrostowa, przy czym występują znaczne wahnięcia cen (w przypadku funduszy akcji sytuacja powszechna). Na koniec rozpatrywanego okresu inwestor zakupi 16,15 j.u. za łączną wartość 1.200 zł, natomiast wartość inwestycji na koniec okresu wyniesie 1.453,33 zł, gdyby cała wartość wpłaconych środków została zainwestowana w pierwszym miesiącu wartość na konie okresu wyniosła by 1.440 zł.

 

 

Wartość inwestycji po pierwszym roku oszczędzania: 1.453,33zł (90zł x 16,15 j.u)

Wzrost jednostki uczestnictwa: 20%

Wzrost wartości inwestycji: 21,1%

 

3. Cena jednostki uczestnictwa – tendencja spadkowa

Przykład:

Podobnie jak w poprzednich przykładach inwestor co miesiąc wpłaca 100 zł, tu również będzie inna wycena jednostek uczestnictwa w rozpatrywanym okresie inwestycji. W pierwszym miesiącu wartość jednostki to 75 zł, w kolejnym 65 zł itd. zgodnie z załączonym wykresem. W okresie inwestycji tendencja cen jest spadkowa, przy czym występują znaczne wahnięcia cen. Na koniec rozpatrywanego okresu inwestor zakupi więc 20,06 j.u. za łączną wartość 1.200 zł, natomiast wartość inwestycji na koniec okresu wyniesie 1.304,20 zł, gdyby cała wartość wpłaconych środków została zainwestowana w pierwszym miesiącu wartość na konie okresu wyniosła by 1.040 zł.

 

 

 Wartość inwestycji po pierwszym roku oszczędzania: 1.304,20zł (65zł x 20,06 j.u)

Wzrost jednostki uczestnictwa: -13,33%

Wzrost wartości inwestycji: 8,68%

Jak widać z powyższego przykładu w odpowiednim okresie możliwy jest zysk nawet w tendencji spadkowej notowań funduszy.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że przytoczone tu przykłady mają na celu objaśnienie zasady. Wynik końcowy zależy w największym stopniu od ostatniej wartości jednostki uczestnictwa.

Przy omawianej strategii najważniejsze test to aby wytrwać w programie do końca. Omawiany tu efekt cost-average jest uzależniony od wahań kursów akcji i jest tym bardziej zadowalający, im większe wahania występują na rynku w który inwestujemy. Ryzyko straty maleje tym bardziej im dłuższy jest okres oszczędzania, inwestowanie w ten sposób powinno być kontynuowane przez okres 7 do 10 lat (a nawet dłużej). Należy przy tym wykazać się dość znaczą konsekwencją i inwestować stale niezależnie od bieżącej tendencji na rynku.

Plany systematycznego oszczędzania oparte o fundusze inwestycyjne są bardzo dobrą propozycją długoterminowego gromadzenia kapitału.

 

R E K L A M A

 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka