Edukacja

Systematyczne oszczędzanie - korzyści

Systematyczne oszczędzanie poprzez fundusze inwestycyjne jest doskonałą propozycją długoterminowego gromadzenia kapitału. Podstawową korzyścią takiej inwestycji jest strategia zwana efektem cost-average (efekt średniej ceny).

...więcej »

Twój prawidłowy budżet

Poznaj sześć zasad prawidłowego zarządzania budżetem finansów osobistych

...więcej »

Dlaczego warto poznać finanse osobiste?

Współczesne szkoły przygotowują do spełniania określonej roli w rozwiniętym społeczeństwie, starają się uczyć odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe kontakty z drugim człowiekiem, pracy w określonym zawodzie. Ale czy potrafią praktycznie i efektywnie uczyć, jak żyć w świecie finansów, w świecie wzmożonej konkurencji oraz konsumpcji i reklamy?

...więcej »

O OSZCZĘDZANIU BEZ MITÓW

Zarobienie pieniędzy dla jednych jest łatwe, dla innych trudne, lecz dla większości dużo trudniejsze jest ich utrzymanie. Utrzymanie pewnej części swoich dochodów na przyszłość — to najprostsza definicja oszczędzania. Innymi słowy oszczędności, czyli wynik oszczędzania to ta część uzyskanych dochodów, która nie została od razu spożytkowana na zakup produktów lub usług, i to nieważne, czy jednorazowych, czy też trwałych, lecz nieprzynoszących zysków.

...więcej »

Fundusze inwestycyjne

    Fundusz inwestycyjny to podmiot finansowy zajmujący się lokowaniem środków powierzonych mu przez inwestorów. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych — zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych — w określone w ustawie papiery...

...więcej »

Akcje

Akcja jest najbardziej znanym i najbardziej popularnym wśród inwestorów instrumentem finansowym. Czym ona jest? Otóż jest częścią majątku spółki; właściciel akcji ma prawo posiadania tej części majątku i dysponowania nim.

...więcej »

Bony skarbowe

Finansowanie bieżących wydatków Skarbu Państwa oraz zapewnienie płynności na rynku pieniężnym można zrealizować za pomocą wpływów (podatki, koncesje, cła itd.). Ale gdy tych wpływów zabraknie, państwo zmuszone jest zapożyczyć się, więc emituje między innymi instrumenty dłużne, zwane bonami skarbowymi o terminach emisji od 8 do 52 tygodni o nominalnej wartości 10 000 zł.Bony skarbowe to dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa na okaziciela. Celem ich emisji jest...

...więcej »

Lokaty

W jakim celu banki przyjmują lokaty, skoro muszą za nie płacić osobom i instytucjom, które takie lokaty tworzą?

...więcej »

Obligacje

Pewnie zastanawiasz się, po co masz inwestować w obligacje, jeżeli masz do dyspozycji lokaty na rachunku oszczędnościowym. Zanim podejmiesz decyzję, proponuję, żebyś się zastanowił, czym jest obligacja.Czy pożyczałeś kiedyś pieniądze w banku, żeby kupić np. samochód? Jeżeli tak, tzn. że zaciągnąłeś dług. Spłacając dług, byłeś zobowiązany spłacić kapitał plus odsetki od pozyskanego kapitału. Bank otrzymał stały strumień przychodów w postaci odsetek, a Ty kapitał na zakup...

...więcej »

Kontrakty terminowe i opcje

Kontrakt terminowy jest umową, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego towaru, waluty, instrumentu kapitałowego lub innej dowolnej wartości ekonomicznej, którą można wyliczyć w sposób niebudzący wątpliwości.Jeśli kupujesz kontrakt futures, to otwierasz długą pozycję. Jeśli sprzedajesz kontrakt, to otwierasz krótką pozycję. Pozycja — długa lub krótka — może być utrzymywana aż do wygaśnięcia kontraktu (czyli do...

...więcej »

MAGIA PROCENTU SKŁADANEGO, CZYLI SZTUKA GROMADZENIA PIENIĘDZY

Magia procentu składanego wynika z reguł ścisłej matematyki, które Albert Einstein nazywa- „największym matematycznym odkryciem w historii” i „najpotężniejszą siłą we wszechświecie”.

...więcej »

FRANCZYZA. POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES

Franczyza (ang. franchising) to nic innego jak koncepcja prowadzania działalności gospodarczej, współpraca pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą na określonych warunkach i według ustalonych zasad. Franczyzodawca użycza swojej marki, praw do użytkowania znaku handlowego (towarowego), wiedzy potrzebnej do prowadzenia biznesu (ang. know-how), określa teren prowadzenia działalności. Pokazuje, jak prawidłowo należy prowadzić biznes na każdym etapie jego rozwoju. Franczyzobiorca w zamian wnosi opłatę wstępną oraz uiszcza opłaty bieżące od obrotu.

...więcej »

 

R E K L A M A

 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka